Beleidsplan Stichting Charlie Braveheart

Gegevens

Adres:

Frederiksplein 49A
1017 XL Amsterdam

Bankrekeningnummer:

NL04 ABNA 0828 4083 27

 RSIN:

 859089812

Missie en visie

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om zoveel mogelijk behandelingen in ziekenhuizen pijn- en stressvrij te maken voor kinderen die deze behandelingen moeten ondergaan.

Strategie

De missie van de stichting is om medische en verzorgende professionals te trainen door middel van de volgende tools:

  • Focus
  • Taal
  • Hypnose
  • Muziek
  • Sedatie met lachgas-Technologie (o.a. virtual reality-brillen)

Stichting Charlie Braveheart streeft ernaar om jaarlijks 500 mensen in de 80 Nederlandse ziekenhuizen op te leiden om zo over 5 jaar minimaal 2500 mensen vertrouwd te hebben gemaakt met deze effectieve tools.

Om dit doel te bereiken wordt een trainingsapp ontwikkeld met duidelijke uitleg- en instructievideo’s die voor verschillende niveau’s van expertise toepasbaar zijn.

In het Prinses Maxima Centrum en haar 15 shared care ziekenhuizen wordt een pilot gelanceerd van het programma voordat het grootschalig wordt uitgerold in de overige ziekenhuizen.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

J.W. van Alkemade

Secretaris:

S.van der Velden

Penningmeester:

N.van Hamond

Algemeen bestuurslid:

A.van Essen

De stichting is onafhankelijk ten opzichte van donateurs en begunstigden. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een bestuurder kan niet over het vermogen beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. De onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door een bestuur van tenminste 3 personen met een gelijkheid van stemmen.

Werving gelden

De stichting werft middelen in de vorm van donaties.

De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling.

Financiën

Aan het einde van ieder boekjaar worden een balans en een staat van baten en lasten opgesteld.

Invulling van de wensen geschiedt in verhouding tot het succes van de fondsenwerving. Eerste toezeggingen geven aan dat de begroting kan worden gebaseerd op een jaarlijks inkomen van de stichting van meer dan € 500.000,-.